דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רשוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי, תשריטים ותצ"ר

ישיבות

 

מצו"ב קבצי אקסל של הדוחות השנתיים:

היתרים וביצוע לחציון השני של שנת 2019

תכניות תשריטים וישיבות

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תכניות בינוי ותשריטים

ישיבות

 

מצו"ב קבצי אקסל של הדוחות השנתיים:

היתרים וביצוע לחציון השני של שנת 2019

תכניות תשריטים וישיבות

 

דוח סיכום פעילות אכיפה 2019

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - מרץ

היתרים (יחד עם ההיתרים לשנת 2017)

רישוי וביצוע

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר

היתרים

רישוי וביצוע

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

עיכובים בתכניות

תשריטים

ישיבות

הארכת הסמכה ועדה עצמאית ינואר 2021